*** สำหรับจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ***
สิ้นสุดการเรียนการสอนเมื่อ 6 ธ.ค.57 
ส่งผลการเรียนภาคเรียน 1/2557 ที่คณะครุศาสตร์ เมื่อ วันที่ 18 ธ.ค.2557 ทุกรายวิชา

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มเรียนวันอังคาร(เช้า-บ่าย)
-Sec.06  อ(8.00 - 11.20) :  https://www.facebook.com/groups/inno157sec06/
ผู้สอน : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก เบอร์โทรศัพท์ : 081-879-4742 
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 41203 ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มเรียนวันอังคาร(เช้า-บ่าย)
-Sec.24 อ(11.20 - 15.30) : https://www.facebook.com/groups/inno157sec24/
ผู้สอน : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก เบอร์โทรศัพท์ : 081-879-4742 
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 41203 ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มเรียนวันพฤหัส(เช้า-บ่าย)
-Section 15 พฤ 08.00-11.20 น :  https://www.facebook.com/groups/inno157sec15/
-Section 33 พฤ(15.30 - 18.50)https://www.facebook.com/groups/inno157sec33/
ผู้สอน : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก เบอร์โทรศัพท์ : 081-879-4742 
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 41203 ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์