แนะนำผู้สอนออนไลน์

ผู้สอนหลัก : อาจารย์ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ , อาจารย์ดร.นุชจรี บุญเกต 
วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-879-4742
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 41203 ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
อีเมล์ : somkiet4742@gmail.com
เว็บบล็อก : http://somkietpet.blogspot.com/
*** จำลองรายวิชาเพื่อให้ศึกษาการใช้งาน Moodle ***