วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Section23 ห้องเรียน คอม41-2 เวลา อ(11.20 - 15.30)
Secitonของอาจารย์บุญโต นาดี
อาจารย์ผู้สอนร่วมช่วงทดลอง
อาจารย์กมลกานต์  ศรีเมือง  (อ.อีฟ)

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Section06 ห้องเรียน คอม41-1 เวลา อ(15.30 - 18.50)

การสร้างสื่อการเรียนการสอน
Secion01 ห้องเรียน คอม41-2  เวลา พ(8.00 - 10.30)

การสร้างสื่อการเรียนการสอน
Secion02 ห้องเรียน คอม41-2  เวลา พ(10.30-13.50)

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Section07 ห้องเรียน คอม41-1 เวลาพฤ(8.00 - 11.20)

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Section08 ห้องเรียน 41604-5 เวลาพฤ(15.30-18.50)