ศึกษาหลักการและทฤษฎี คุณลักษณะของไอซีที นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่รวมถึงแนวทางการนำไอซีทีมาใช้ในการศึกษา