ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

Apply digital technology in the design of natural learning management of majors in order to develop learners to be intellectual, thoughtful and innovative.


                   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

                   Apply digital technology in the design of natural learning management of majors in order to develop learners to be intellectual, thoughtful and innovative.


                 ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือกใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ คลาวด์ (Cloud Computing) และการนําสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนรู้


ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือกใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ คลาวด์ (Cloud Computing) และการนําสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนรู้

     ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือกใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ คลาวด์ (Cloud Computing) และการนําสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนรู้


    ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ฝึกปฏิบัติออกแบบ ผลิต เลือกใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ คลาวด์ (Cloud Computing) และการนําสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนรู้