3603217 หลักการออกแบบและโฆษณาบนเว็บไซต์เพื่อการอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

Principle of Website Advertising and Design Ecommerce

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

เทคนิคการจัดองค์ประกอบของข้อความโฆษณา ภาพประกอบ การใช้สี ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณา เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และการกลมกลืนกัน พื้นฐานการสร้างภาพ 2 มิติ ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่องานกราฟิก กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ และการสร้างสรรค์เว็บไซต์เพื่องานโฆษณาสินค้าและบริการ โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้