3601326 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5)

Electronic Commerce

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ผู้สอน อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  เจือจันทร์

คำอธิบายรายวิชา

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานคำศัพท์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานโครงสร้างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาโปรแกรมบนเว็บการคุกคามความมั่นคงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การทำให้เกิดความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์กลยุทธ์ทางการตลาดการขายการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายกลยุทธ์สำหรับการซื้อและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สภาวะแวดล้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กฎหมายจรรยาบรรณและภาษีการวางแผนธุรกิจสำหรับทำให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดผลระบบสำนักงานส่วนเหลือเพื่อสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์