3604221 การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) แนวความคิดทางการตลาด ความรู้เบื้องต้นของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาและการขาย