วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Research Method in Business Computer)
(3603704) หน่วยกิต (2-2-5) 

ผู้สอน อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  เจือจันทร์
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ
จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งวัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย