แนวคิดการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บไซตืเพื่อธุรกิจ

การเขียนโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลความมั่นคงของระบบ การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน