1002101 ภาษาและวัฒนธรรม Language and Culture 2(1-2-3)

ความหมายและความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการเป็นครูที่ดี การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ความสามารถในการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ