3604913 สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

Seminar Computer Information Systems

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

อภิปรายและนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานในองค์กรต่างๆ