3604920 สัมมนาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

Seminar in E-Commerce Management

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ประเด็นสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ กรณีศึกษา ฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระบวนการจัดการสัมมนา และการนำเสนอ