3604914 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1 3(2-2-5)

Project1

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำโครงงาน กระบวนการวางแผน การกำหนดประเด็นปัญหา การดำเนินการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบของเค้าโครงของโครงงาน