ต้องการให้มีพื้นที่สำหรับอาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษามาพบปะแลกเปลี่ยนเเพื่อกาเรียนรู้ โดยเล่าเรื่องที่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่ผ่านมา