ภาคเรียนที่2/2557

วิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ป.โทสังคมและ ป.บัณฑิต)
         สอนโดย  ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์ และ ดร.สุพล  ฉุนแสนดี
inno1