โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้งานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566)
วันที่ 15 มีนาคม 2567 รูปแบบไฮบริด(อบรมออนไซต์+อบรมออนไลน์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทีมวิทยากร
1) อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2) นายโกสินทร์ มีชูสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ