โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้งานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทีมวิทยากร
1) อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2) อาจารย์ กฤษณณัฐ หนุนชู
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3) นายสุภาษิต เติมกล้า
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) นายโกสินทร์ มีชูสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ