การพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้สอนและการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีเสมือนจริง(Metaverse) : จักรวาลนฤมิต
การจัดการเรียนการสอน : กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวในยุค New Normal : Next Normal

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สมเกียรต เพ็ชรมาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์