🔊เชิญร่วมเข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะการผลิตแพะ-แกะ ภายใต้หลักสูตร "การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) โดยความร่วมมือของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) >> รับเพียง 40 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น
📌ด่วน! รับจำนวนจำกัด หากมีฟาร์มสัตว์/ธุรกิจด้านสัตว์ พิจารณาเป็นพิเศษ
📌ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
📌สามารถเดินทางและเรียนนอกเวลาทำงานได้
ช่องทางติดต่อ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/Line  : 081-974-3190
อีเมล์ : aree.kri@srru.ac.th

โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Corner)

ในวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ (online) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom
จัดโดย คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ประสานงาน : อาจารย์ ดร.อารย์ ไกรสูรย์ (081-914-3190)