🔊เชิญร่วมเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะการผลิตแพะ-แกะ ภายใต้หลักสูตร "การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) โดยความร่วมมือของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) >> รับเพียง 40 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น
📌ด่วน! รับจำนวนจำกัด หากมีฟาร์มสัตว์/ธุรกิจด้านสัตว์ พิจารณาเป็นพิเศษ
📌ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
📌สามารถเดินทางและเรียนนอกเวลาทำงานได้
ช่องทางติดต่อ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/Line  : 081-974-3190
อีเมล์ : aree.kri@srru.ac.th

🔊 โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
โดยความร่วมมือของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)


ช่องทางติดต่อ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/Line : 081-974-3190
อีเมล์ : aree.kri@srru.ac.th

การพัฒนาสมรรถนะการผลิตแพะ-แกะ ภายใต้หลักสูตร "การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) โดยความร่วมมือของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) >> รับเพียง 40 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น
📌ด่วน! รับจำนวนจำกัด หากมีฟาร์มสัตว์/ธุรกิจด้านสัตว์ พิจารณาเป็นพิเศษ
📌สามารถเดินทางและเรียนนอกเวลาทำงานได้
ช่องทางติดต่อ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/Line  : 081-974-3190
อีเมล์ : aree.kri@srru.ac.th

โครงการการส่งเสริมการผลิตแพะเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : แพะเมืองทีโมเดล 
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์

  • กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรและขยายองค์ความรู้ด้านการผลิตแพะเชิงพาณิชย์
  • กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดและผู้ประกอบการรายใหม่ด้านการผลิตแพะ