โปรแกรม R  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะเรียนรู้วิธีการคำนวณด้วยสูตรคำนวณ เพื่อคำนวณค่าทางสถิติต่าง ๆ  ไม่ต้องมีค่าจ่ายเงินสิขสิทธิ์ เพราะอยู่ภายใต้การดูแลของ R Foundation