คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียนการสอนนานาชาติ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์