คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงกาส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์