โครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ ครุศาสตร์ (KM) 

หลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
วิทยากร
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะ ครุศาสตร์ (KM) 

หลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะอย่างเป็นระบบ"
ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค.63
วิทยากร
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะครุศาสตร์
หลักสูตร "การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงคณะครุศาสตร์ ด้วย Moodle "
ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ค.63
ทีมวิทยากร
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก และคณะ