การเตรียมพร้อมด้านทักษะดิจิทัลของนักศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ
(New Normal : Next Normal) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์

ทีมวิทยากร
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
อาจารย์กฤษณณัฐ หนุนชู