แนะนำผู้สอนออนไลน์
ผู้สอน : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก เบอร์โทรศัพท์ : 081-879-4742
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 41203 ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
อีเมล์ : somkiet4742@gmail.com
เว็บบล็อก : http://somkietpet.blogspot.com/

**** สำหรับผลการเรียน(เกรด) ผู้สอนได้ส่งเรียบร้อยในระบบ **

ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.58 ครับ