Innovation and Educational Information Technology

แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  วิธีระบบ  กระบวนการสื่อความหมาย  การจำแนกประเภทสื่อการสอน  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การเลือก  การจัดหา  การออกแบบ  การสร้าง  การนำไปใช้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม  และการเก็บรักษา  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระและสภาพชั้นเรียน