รายวิชาที่รับผิดชอบโดย อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  เจือจันทร์

3603217 หลักการออกแบบและโฆษณาบนเว็บไซต์เพื่อการอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

Principle of Website Advertising and Design Ecommerce

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

เทคนิคการจัดองค์ประกอบของข้อความโฆษณา ภาพประกอบ การใช้สี ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณา เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และการกลมกลืนกัน พื้นฐานการสร้างภาพ 2 มิติ ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่องานกราฟิก กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ และการสร้างสรรค์เว็บไซต์เพื่องานโฆษณาสินค้าและบริการ โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้


3604914 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1 3(2-2-5)

Project1

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำโครงงาน กระบวนการวางแผน การกำหนดประเด็นปัญหา การดำเนินการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบของเค้าโครงของโครงงาน


3604920 สัมมนาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

Seminar in E-Commerce Management

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ประเด็นสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ กรณีศึกษา ฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระบวนการจัดการสัมมนา และการนำเสนอ


3604913 สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

Seminar Computer Information Systems

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

อภิปรายและนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวโน้มในการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานในองค์กรต่างๆ


1002101 ภาษาและวัฒนธรรม Language and Culture 2(1-2-3)

ความหมายและความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการเป็นครูที่ดี การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ความสามารถในการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Research Method in Business Computer)
(3603704) หน่วยกิต (2-2-5) 

ผู้สอน อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  เจือจันทร์
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ
จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งวัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย

3601326 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5)

Electronic Commerce

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

ผู้สอน อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  เจือจันทร์

คำอธิบายรายวิชา

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานคำศัพท์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานโครงสร้างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาโปรแกรมบนเว็บการคุกคามความมั่นคงของการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์การทำให้เกิดความมั่นคงในการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ระบบการชำระเงินอิเลคทรอนิคส์กลยุทธ์ทางการตลาดการขายการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายกลยุทธ์สำหรับการซื้อและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สภาวะแวดล้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กฎหมายจรรยาบรรณและภาษีการวางแผนธุรกิจสำหรับทำให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดผลระบบสำนักงานส่วนเหลือเพื่อสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์