รายวิชาที่รับผิดชอบโดย อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  เจือจันทร์