1. รหัสและชื่อรายวิชา          : รหัสวิชา 4033103

 ชื่อภาษาไทย อนุกรมวิธาน   /ชื่อภาษาอังกฤษ Taxonomy

2. จำนวนหน่วยกิต     : บรรยาย-ปฏิบัติ

                                3(2-3-5)  บรรยาย 2 หน่วยกิต

                                           ปฏิบัติ   3 หน่วยกิต


3. คำอธิบายรายวิชา

          ความรู้พื้นฐานในการจำแนกสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑ์ในการจัดจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ การสร้างไดโคโตมัสคีย์ (Dichotomous Key) จากตัวอย่างในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม

1. รหัสและชื่อรายวิชา          : รหัสวิชา 4003904

 ชื่อภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์  /ชื่อภาษาอังกฤษ Science project

2. จำนวนหน่วยกิต     : บรรยาย-ปฏิบัติ

                                2 (2-0-5) บรรยาย 2 หน่วยกิต

                                            ปฏิบัติ   2 หน่วยกิต

3. คำอธิบายรายวิชา

          แนวทางในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ความหมาย ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีดำเนินโครงงานและ เสนอผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์
1. รหัสและชื่อรายวิชา          : รหัสวิชา 4031105

 ชื่อภาษาไทย หลักชีววิทยา  /ชื่อภาษาอังกฤษ Principle of Biology

2. จำนวนหน่วยกิต     : บรรยาย-ปฏิบัติ

                                3(2-3-5)  บรรยาย 2 หน่วยกิต

                                           ปฏิบัติ   3 หน่วยกิต

3. คำอธิบายรายวิชา

          ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต สรีรวิทยาของระบบอวัยวะได้แก่ ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร และระบบประสาท การจำแนกสิ่งมีชีวิต กำเนิดชีวิต พันธุศาสตร์ สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

          ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์ การจัดจำแนกและปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี


1. รหัสและชื่อวิชา :  4034201  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

2. จำนวนหน่วยกิต     บรรยาย-ปฏิบัติ

                                3(2-3-5)  บรรยาย 2 หน่วยกิต

                                           ปฏิบัติ   3 หน่วยกิต


3. คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยใช้อาหารสังเคราะห์ และฮอร์โมนในสภาวะปลอดเชื้อ การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บรักษา
1. รหัสและชื่อรายวิชา :  รหัสวิชา 4032201             

     ชื่อภาษาไทย พฤกษศาสตร์    /ชื่อภาษาอังกฤษ Botany

2. จำนวนหน่วยกิต     บรรยาย-ปฏิบัติ

                                3(2-3-5)  บรรยาย 2 หน่วยกิต

                                           ปฏิบัติ   3 หน่วยกิต


3. คำอธิบายรายวิชา

          ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืช สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช  วิวัฒนาการ  การจำแนกประเภท การรวบรวมเก็บ ตัวอย่างพืช การศึกษาภาคสนาม

          Principles of plant biology including, plant cell and tissue, plant morphology, plant anatomy, plant physiology, plant evolution, plant collection and field trips.1. รหัสและชื่อวิชา 4031104

         ชื่อวิชาภาษาไทย  ปฏิบัติการชีววิทยา

         ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Biological Laboratory II

2.  จำนวนหน่วยกิต

                           1 หน่วยกิต 1(0-3-1)

3. คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซิส เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การขนส่ง การคายน้ำ การทำงานระบบต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร์โมนสัตว์ ฮอร์โมนพืช พันธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทัพยากรและสิ่งแวดล้อม      
1. ชื่อวิชาและ รหัสวิชา  / 

     รหัสวิชา 4034106 

    ชื่อวิชาภาษาไทย  อนุกรมวิธานของพืช 

    ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Plant taxonomy 


2. จำนวนหน่วยกิต     บรรยาย-ปฏิบัติ

                                3(2-3-5)  บรรยาย 2 หน่วยกิต

                                           ปฏิบัติ   3 หน่วยกิต


วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4033103 อนุกรมวิธาน

3. คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักเกณฑ์ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีการจำแนกชนิดของพืช ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และความเกี่ยวข้องทางชีววิทยาในกลุ่มวิชาอื่น ๆ