1. รหัสและชื่อวิชา
2001102 ศาสตร์พระราชา

(King's Science)

2. จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต  3(2 – 2 – 5)

3. คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ความหมายและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ๕ มิติ หัวใจศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรณีศึกษาความสำเร็จเชิงประจักษ์ การจัดการน้ำ ดิน สิ่งแวดล้อม เกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมโครงงานสืบสานศาสตร์พระราชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยสหวิชาต่าง ๆ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรมชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม การปรับตัว ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  และการเลือกใช้สื่อ

1.ชื่อวิชา

การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา(Instruments Usage in Biology)

2. รหัสวิชา

4032207หน่วยกิต 3 (2-3-5)

3. คำอธิบายรายวิชา

หลักการและการทำงานของเครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในงานเฉพาะสาขาชนิดต่าง ๆ

ที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาและวิจัยทํางชีววิทยา ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์พื้นหลังสว่าง-พื้นหลังมืด

ล้องจุลทรรศน์เฟสคอนทรําสท์ กล้องจุลทรรศน์ฟลูเรสเซนซ์ กล้องจุลทรรศน์อินเวิร์ตเทสกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

เครื่องชั่ง เครื่องวัดควํามเป็นกรด-ด่ําง เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องวัดกํารดูดกลืนแสง เครื่องวัดกํารดูดกลืนแสงโดยอะตอม

เครื่องแก๊สโครมําโทกรําฟีเครื่องแยกสํารเหลวประสิทธิภําพสูง เครื่องวัดค่ําชลศักย์ เครื่องวัดอัตรํากํารสังเครําะห์ด้วยแสง

เครื่องเพรสเซอร์บอมบ์ เครื่องยิงอนุภําค เครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส เครื่องเพิ่มปริมําณชิ้นส่วนดีเอ็นเอ เครื่องระเหยสุญญํากาศ เป็นต้น การศึกษานอกสถานที่

1. รหัสและชื่อวิชา 4031103

         ชื่อวิชาภาษาไทย  ปฏิบัติการชีววิทยา 1

         ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Biological Laboratory I

2.  จำนวนหน่วยกิต

                           1 หน่วยกิต 1(0-3-1)

3. คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซิส เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การขนส่ง การคายน้ำ การทำงานระบบต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร์โมนสัตว์ ฮอร์โมนพืช พันธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทัพยากรและสิ่งแวดล้อม