สวัสดีค่ะ นักศึกษาที่น่ารักครูได้อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียนให้แล้วนะคะ 
เจอกันในคาบค่ะ บ้ายบายยย \*0*/

บทที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์หลักการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เอกสารด้านล่างค่ะ 

https://drive.google.com/open?id=1tZkO0uAOAj8KkZgpAm1N8j0XvjqEu-hU

(ใหม่) บทที่ 3 วิธีสอน/รูปแบบการเรียนการสอน/ เทคนิคการสอน

https://drive.google.com/open?id=1v6AT_GiKu0mkPCaJaZLg4WM1r2zc_xXR

สวัสดีค่ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกการประถมศึกษา

รายวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา

เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก Link ด้านล่างนี้นะคะ

บทที่ 1 

https://drive.google.com/open?id=1CRhlp1gI_JHlq0H6A5M6dYDuAEOc2_84

บทที่ 2 

https://drive.google.com/file/d/1DaUzgVleX4UiENjOKbVNAgUymxBrAhWN/view


เจอกันในคาบค่ะ