คำอธิบายรายวิชา

2004117   ศิลปนิพนธ์   Arts Thesis  6(2-6-7)

เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านการศึกษารายวิชา 2013113 วิธีวิจัยทางศิลปกรรม

ศาสตร์และรายวิชา 2034102 ทัศนศิลป์และการออกแบบส่วนบุคคลก่อน


ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และงานออกแบบตามความสนใจแห่งตน กระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ สาระสำคัญและเหตุผลที่ศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์อย่างมีระบบ


Prerequisite : 2013113 Research Methodology in Arts, and 2034102 Individual Study in Visual Art and Design

Discovering and researching recreation fine arts and design due to each individual interested; having collecting data process; analysis and synthesis with reliable process; having core parts; accepting by the curriculum board committees and arts thesis presentation activities provided systematically.


คำอธิบายรายวิชา

2003114 ทัศนศิลป์วิเคราะห์  Analysis in Visual Arts  3(2-2-5)


ผลงานทางทัศนศิลป์ในด้านรูปแบบ เรื่องราว กลวิธีและการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทดลองปฏิบัติการและวิเคราะห์ อภิปรายตามหลักการวิเคราะห์ผลงานศิลปะเพื่อการพัฒนาหาแนวทางการสร้างผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบของตน


Works of visual art in the forms, stories, techniques and tools usage; laboratory experiment and analysis; discussion due to the principles of analysis;
the artworks to develop guidelines for the creation of visual arts in the form of their own.


คำอธิบายรายวิชา

2002101 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย Modern Art in Thailand     3(2-2-5)


วิวัฒนาการในงานทัศนศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 20 แนวความคิดสร้างสรรค์ อิทธิพล และผลกระทบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะสมัยใหม่ของไทยกับสากล การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย กระบวนการทำงานศิลปะที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน คุณค่าของศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยไทย


Evolution in thai visual arts in the 20th century, the concept of creative influences and impacts. Relations between Thai and international modern art.  The creative works of contemporary art. The art work is consistent with the current environment. The value of modern art and contemporary art.คำอธิบายรายวิชา

2013114  ปรัชญาศิลปะ  Philosophy of Arts  3(3-0-6)


โครงสร้างของความงามและคุณค่าในงานศิลปะตามแนวปรัชญา วิวัฒนาการของการสร้างแนวความคิด กระบวนการในศิลปะตะวันตกและตะวันออก 


Structures of beautiful and valuable arts according to the philosophy of arts, thought and processing evolution both the West and the East.

คำอธิบายรายวิชา

2012202 วาดเส้นสร้างสรรค์  Creative Drawing  3(2-2-5)


มนุษย์กับความคิดสร้างสรรค์และจินตภาพทางศิลปะ ความหมายของการวาดเส้นสร้างสรรค์ สัญลักษณ์ในงานวาดเส้นสร้างสรรค์ สื่อวัสดุเครื่องมือและกลวิธีการวาดเส้นสร้างสรรค์ โครงสร้างของผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ หลักพื้นฐานในงานวาดเส้นสร้างสรรค์ แนวทางการถ่ายทอดรูปแบบการวาดเส้นสร้างสรรค์


Human beings with creativity and imaginative visual arts; the definition of drawing creation; creative drawing symbols; materials, tools and techniques of drawing creation; the basic principle in drawing creation; the way of conveying creative pattern drawing creation.


คำอธิบายรายวิชา

2011201 วาดเส้น Drawing 3(2-2-5)


ความหมายความสำคัญของการวาดเส้น ประวัติความเป็นมาของการวาดเส้น ประเภทและแนวคิดในการวาดเส้น วัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้น การจัดองค์ประกอบภาพกับการวาดเส้น แนวทางของการวาดเส้นและกระบวนการวาดเส้น การใช้กลวิธีในการวาดเส้น การถ่ายทอดรูปแบบจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คน สัตว์ วัตถุ และสิ่งก่อสร้าง


The meanings and the importance of drawing; the history of drawing; types and concepts of drawing; materials and tools of drawing; the way and process of drawing; drawing strategy; transferring methods from natural environment, human beings, animals, materials and constructions.


คำอธิบายรายวิชา