ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) ภาคกศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์)
เฟสกลุ่มรายวิชา 2/61_ระบบสารสนเทศทางบัญชี@กศ.บป.


#ผู้สอน
1.อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742)
อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th
2.อาจารย์โกสินทร์ มีชูสิน (081-131-1622)
อีเมล์ : kosion@srru.ac.th

สำหรับในรายวิชาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (3522401n) 3(2-2-5)

ห้องเรียน 28305 (อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 3 )
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนยคอมพิวเตอร์