คู่มือเล่มนี้ ได้เสนอวิธีการใช้งาน SRRU e-Learning Platform Moodle สำหรับอาจารย์ผู้สอน (ฉบับย่อ สำหรับผู้เริ่มต้น)  โดยเน้นภาพประกอบเป็นหลัก และแนะนำตั้งค่าบางส่วนที่จำเป็นเท่านั้น

      ซึ่งหากผู้อ่านพบข้อผิดพลาดประการใด สามารถติชมมายังอีเมล์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) cc@srru.ac.th
ผู้เขียนจักปรับปรุงให้คู่มือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นการยกระดับการศึกษาในการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิตที่เกิดผลสัมฤทธิ์แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศลและการสื่อสารการศึกษา(ICT) คณะครุศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล 2563

หากท่านสนใจ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ด้วย Moodle