กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 2 อาคาร41 คณะครุศาสตร์

หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณ(Computing Science)" และ "การใช้โปรแกรม OBS ในการจัดการเรียนการสอน"

ทีมวิทยากร:
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก นายสุภาษิต เติมกล้า และนายโกสินทร์ มีชูสิน