วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (50 คน)
Section08 ห้องเรียน : 37205 เวลา : อ(8.00 - 11.20)
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชิต อินทะกนก
เบอร์โทรศัพท์ : 062-891-4193
อีเมล์ : prachit@srru.ac.th
Facebook กลุ่มของรายวิชา
Facebook : Drprachit Intaganok

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
Section09 ห้องเรียน : 37205 เวลา : อ(11.20-15.30)
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชิต อินทะกนก
เบอร์โทรศัพท์ : 062-891-4193
อีเมล์ : prachit@srru.ac.th

Facebook กลุ่มของรายวิชา
Facebook : Drprachit Intaganok

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (2 คน)
Section10 ห้องเรียน : 37205 เวลา : พฤ(08.00-11.20)
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชิต อินทะกนก
เบอร์โทรศัพท์ : 062-891-4193
อีเมล์ : prachit@srru.ac.th
Facebook กลุ่มของรายวิชา
Facebook : Drprachit Intaganok

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (19 คน)
Section11 ห้องเรียน : 37205 เวลา : อ(11.20-15.30)
ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชิต อินทะกนก
เบอร์โทรศัพท์ : 062-891-4193
อีเมล์ : prachit@srru.ac.th
Facebook กลุ่มของรายวิชา
Facebook : Drprachit Intaganok