หน้าที่พลเมือง ไทยและโลก

มุ่งเป้า สังคมสูงวัย เนื่องจากจะมีประชากรผู้สูงอายุ จำนวนมาก