รายวิชาวิชาการจัดการสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
ผู้สอนในรายวิชา
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

รายวิชาวิชาการจัดการสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
ผู้สอนในรายวิชา
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

รายวิชาวิชาการจัดการสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้สอนในรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

     แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารธุรกิจในการตัดสินใจ การวางแผน การจัดองค์การ การชักนําและการควบคุม แนวคิดในการจัดการกิจกรรมงานหลักของธุรกิจตั้งแต่การผลิตการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และการตลาด

     Concept and theories related to business administration. Business environment that affects business administration. Role and responsibility of business administrator in decision making, planning, organizing, leading and controlling.

     คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อการสื่อสารในบริบทที่เป็น ทางการและวิชาการ  รูปแบบองค์ประกอบ  เทคนิคการอ่าน  เขียนเรื่อง และย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการและการอ่านบทความและงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน

       English vocabulary and basic structure necessary for communication in official and academic contexts; patterns; components; reading techniques; academic writing; paragraph writing; article reading; reading and writing for specific purposes.

          การใช้สารสนเทศเพื่อการค้นคว้างานวิจัย บทความทางวิชาการ การใช้ระบบเครือข่ายในการสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูลจากการสืบค้นตลอดจนการจัดการสารสนเทศเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการโอนถ่ายผลงานวิชาการผ่านสื่อคอมพิวเตอร์

          Use of information technology for research studies. Research article. Use of networking system for information and data searching. Database management for academic presentation and transfer of academic work the computer.