โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ :

การศึกษาฐานสมรรถนะ(Competency-Based Education: CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ: การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum: CBC)
ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และแบบออนไลน์ผ่าน Zoom