Topic outline

 • General

 • เข้าเช็คชื่อเพื่อแสดงลิงค์ปฐมนิเทศออนไลน์

  คลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อเช็คชื่อ 
  User (รหัสผู้ใช้) คือ รหัสนักศึกษา (11 หลัก)
  Password (รหัสผ่าน) คือ เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)

  *** หากนักศึกษาไม่ทราบรหัสนักศึกษา ให้ Click Link ตรวจสอบ รหัสนักศึกษา https://reg1.srru.ac.th/

  • วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/หน่วยงาน

  • การเชื่อมต่อและเข้าใช้งาน อินเทอร์เน็ตและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์