กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วย Google Scholar

หัวข้อ

  • การสร้างข้อมูลนักวิจัย (Profile) เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (งานตีพิมพ์) ด้วย Google Scholar
  • การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (งานตีพิมพ์) ผ่าน Google Scholar
  • กลไกการสืบค้น และการแสดงผลของ Google Scholar
  • การติดตามผลการอ้างอิงผลงาน (Citation) หรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม/หัวข้อการอบรมและฝึกปฏิบัติ วิทยากร
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์  
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์
09.15 – 10.45 น. การสร้างข้อมูลนักวิจัย (Profile) เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ (งานตีพิมพ์) ด้วย Google Scholar

อาจารย์ ดร.อำพล  ชโยมชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ภาคเช้า)
11.00 – 12.00 น.  การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (งานตีพิมพ์)  ผ่าน  Google Scholar อาจารย์ ดร.อำพล  ชโยมชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. กลไกการสืบค้นและการแสดงผลของ  Google Scholar อาจารย์ ดร.อำพล  ชโยมชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14.45 – 15.00 น. อาจารย์ ดร.อำพล  ชโยมชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15.00 –16.00 น. การติดตามการอ้างอิงผลงาน (Citation) หรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ อาจารย์ ดร.อำพล  ชโยมชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
16.00 – 16.15 น. พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์
16.15 – 16.30 น. สาธิตการดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

 

Last modified: Thursday, 15 July 2021, 7:18 AM