เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 3: http://bit.ly/WFH-SRRU-10JUNE2021

Click http://bit.ly/WFH-SRRU-10JUNE2021 link to open resource.