Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชาSkip ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบ e-learning @srru2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบ e-Learning @SRRU2014

รูปภาพของอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก
การสร้างรายวิชาในระบบ E-Learning
 

แจ้งคณาจารย์ทุกท่าน
      คณาจารย์ ท่านใดที่มีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนผ่าน e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้ขอสมัครเข้าสมาชิก คำร้องขอใช้ระบบ  และขอสร้างรายวิชา ตามระบบครับ