หลักการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา การจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศช่วยการวางแผนและการบริหารการศึกษา ระบบจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสื่อสารสนเทศในระบบเครือข่ายทางการศึกษา การบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา