1. รหัสและชื่อวิชา 4031102

ชื่อวิชาภาษาไทย  ปฏิบัติการชีววิทยา 1

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Biological Laboratory I

 2.  จำนวนหน่วยกิต

1 หน่วยกิต 1(0-3-1)

 3. คำอธิบายรายวิชา

 ปฏิบัติการเรื่องการศึกษาชีววิทยา สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมและเอนไซม์ เซลล์ และการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ วิวัฒนาการ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต และพันธุศาสตร์