วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (48 คน)
Section04 ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : ศ(10.30)
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (50 คน)
Section05 ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : อ(11.20-15.30)
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boongetวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอน (50 คน)
Section01 ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : ศ(8.00 - 10.30)
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (50 คน)
Section04 ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : อ(8.00 - 11.20)
ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget