วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(1033301t)

Section08 ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : พฤ(11.20 - 15.30)
เฟสกลุ่มรายวิชา 


ติดต่อผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget


วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(1033301t)

Section09 ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : พฤ(15.30 - 18.50)
เฟสกลุ่มรายวิชา  

ติดต่อผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget


วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(1033301t)

Section10 ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : ศ(11.20 - 15.30)
เฟสกลุ่มรายวิชา  

ติดต่อผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget

การสร้างสื่อการเรียนการสอน(ปกติ)
Section01 ห้องเรียน :  28305  เวลา : ศ(8.00 - 10.30)
เฟสกลุ่มรายวิชา  

ติดต่อผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget