การใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการแสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
The use of English for communication at an advanced level in everyday situations using the four skills, listening, speaking, reading and writing, the acquisition of English knowledge in occupational settings