เลือกเข้าศึกษาเนื้อหาหรือท่านสามารถติดต่อและศึกษาเอกสารได้ทางเว็บไชด์ต่อไปนี้นะครับ

1. เฟสกลุ่มวุฒิอาสาธนาคารสมองสุรินทร์

2. เพจวุฒิอาสาธนาคารสมองสุรินทร์

3. Lineฺ วุฒิอาสาธนาคารสมองสุรินทร์

หรือแสกนบาร์โค้ดเพื่อเป็นสมาชิกในกลุ่มlineได้ครับ

เข้าศึกษาในเว็บนี้

รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สอน : ครูอิสสิริยากรณ์  เกียรติกุลรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท 59054040105

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการวิจัยเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีโต้น้อย ซึ่ง พื้นที่ที่ทำวิจัยได้แก่ จังหวัด บุรีรัมย์  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ วิทยากรแกนนำและตัวแทนชุมชนใน หมู่ 4 ตำบลโคกล่าม อำภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมและมีอยู่หลากหลายในวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาที่ได้มีการสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยน ผ่านการตรวจสอบและอยู่ในวิถีของชาวบ้านเป็นที่ยอมรับของประเทศโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย โดยศึกษาครูภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายผายสร้อยสระกลาง บ้านเลขที่ 158 หมู่ 4 ตำบลโคกล่าม อำภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย ในรุ่นที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2546 และเป็นผู้ได้รับการคัดสรรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2554 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลงานดีเด่นได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย เป็นบุคคลสำคัญที่ได้ส่งเสริมให้ชุมชนและคนในชุมชนได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ด้วยการทำเป็นตัวอย่างในเรื่องากรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อในชุมชน ทำให้คนในชุมชนได้รู้จักการอุดรูรั่วของตนเอง ค่อยเป็นค่อยไปจากเล็กไปหาใหญ่ มีขันติ วิริยะ สัจจะ ก็จะทำให้งานทุกอย่างสำเร็จ รวมถึงได้ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการออมน้ำด้วยการขุดสระน้ำด้วยตนเองจนในชุมชนมีสระน้ำเป็นของตัวเองจำนวนกว่า 200 บ่อ จนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และเชื่อมกับสื่อแบบเปิด ซึ่งเป็นชุดของความรู้แบบอีเลกโทรนิกส์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในท้องถิ่น ได้รับการยืนยันว่าเหมาะสม โดยเผยแพร่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนเพื่อให้ยั่งยืนโดยการจัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อดิจิทัล  สมาชิกที่มาร่วมเป็นตัวแทนของชุมชนที่เคยได้รับการอบรมหรือเคยเข้าร่วมเป็นวิทยากรในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อยและได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อแบบเปิด และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อได้รับการอบรมแล้วจะมีหน้าที่ในการดูแลติดตามกิจกรรมต่างๆ ในสื่อดิจิทัลแบบเปิด ตามแนวทางที่จะได้เรียนรู้และกำหนดแนวปฏิบัติไว้ร่วมกัน กิจกรรมต่างเหล่านั้นเป็นกิจกรรมออนไล์ได้แก่ การตอบคำถาม ออนไลน์ การปรับปรุงเนื้อหาในสื่อดิจิทัลเปิด เป็นต้น