คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                   เวลา  40 ชั่วโมง           จำนวน  1 หน่วยกิต

 

          ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย และหลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลการะทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

          โดยใช้กระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ด้วยการทำโครงงาน

          มีจริยธรรมในการสร้างชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ  ที่คำนึงถึงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย

 

ตัวชี้วัด

มฐ. ว.4.2 ม.6/1  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

 

รวมทั้งหมด    1  ตัวชี้วัด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
-Section04 ห้องเรียน 41605 ศ (8.00 -11.20)
-Section05 ห้องเรียน คอม41-1 อ (8.00 -11.20)
-Section09 ห้องเรียน 41605 จ (11.20-15.30)
-Section10 ห้องเรียน คอม41-2 อ (11.20-15.30)

รายวิชาสำหรับการบริการวิชาการโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา
อำเภอประสาท จังหวัดสุรินทร์
ผู้สอน : พระมหาเชษพล ทองเกร็ด
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประชิต อินทะกนก