คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

#ผู้สอนอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
Tel/Line (081-879-4742) อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th

เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ
หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพครู เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา”
วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565เวลา 08.00 – 17.30 น.
ณ ห้อง 38705 ,38305 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากร : อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
1551002x 3(2-2-5) นก. Section 01+02 
-Seciton01 ห้องเรียน 38706 เวลา อา(11.20 - 15.30)
-Section002 ห้องเรียน 38305 เวลา อา(15.30 - 18.50)

ผู้สอนหลัก
อาจารย์ภัทระ อินทรกำแหง

ผู้สอนร่วม
#ผู้สอนอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th
เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ
หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
1551002x 3(2-2-5) นก. Section 01+02 เวลา อา(11.20 - 15.30)

ผู้สอนหลัก
อาจารย์ภัทระ อินทรกำแหง

ผู้สอนร่วม
#ผู้สอนอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th
เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ
หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
1551002x 3(2-2-5) นก. Section 01 ห้องเรียน 38705 เวลา ส(11.20 - 15.30)

ผู้สอนหลัก
อาจารย์ภัทระ อินทรกำแหง

ผู้สอนร่วม
#ผู้สอนอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th
เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ
หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html