คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
1551002x 3(2-2-5) นก. Section 01+02 เวลา อา(11.20 - 15.30)

ผู้สอนหลัก
อาจารย์ภัทระ อินทรกำแหง

ผู้สอนร่วม
#ผู้สอนอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th
เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ
หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
1551002x 3(2-2-5) นก. Section 01 ห้องเรียน 38705 เวลา ส(11.20 - 15.30)

ผู้สอนหลัก
อาจารย์ภัทระ อินทรกำแหง

ผู้สอนร่วม
#ผู้สอนอาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) อีเมล์ : somkiet@srru.ac.th
เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ
หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html